Přeskočit na obsah...

Aktuální informace

📅 Zveřejněno: 24. 01. 2021 - 14:58
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Vážení rodiče,
prosíme, neposílejte do výuky své děti s příznaky nemoci, ohrožujete zdraví nás všech.

Prosíme žáky, kteří navštěvují budovu školy na Husově ulici 1414, aby se nezdržovali v prostoru schodiště před školou vzhledem ke stavbě lešení a opravě balkonu nad schody v 1. patře. Děkujeme.

Kapacita školy je momentálně naplněna, avšak zájemci o studium mohou vyplnit elektronickou přihlášku. V případě, že se uvolní místo, budeme vás kontaktovat: Přihláška zde

UPOZORNĚNÍ - stále platí:
Při vstupu do školy si všichni dezinfikují ruce. Dezinfekce je k dispozici u vstupu do školy. Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny a rozestupy.
Do školy není umožněn vstup doprovodu žáků s výjimkou PHV, PVV a PDV, a to pouze při předání a vyzvednutí žáka. 

Děkuji za pochopení.                    
Blanka Bihelerová, ředitelka školy

PŘÍBĚH KOULE

📅 Zveřejněno: 20. 11. 2021 - 22:49
✒️ Napsal/a: Miloš Šolc

Jsou různé příběhy. Některé pojednávají o hrdinských skutcích, jiné o boji se zlem či s vlastním stínem, který je někdy velice těžké překročit. A pak je tu obyčejný příběh věcí kolem nás. Příběh nesmírně lákavý pro výtvarníka, který rád pozoruje a napodobuje. Proč?

Protože pozorování a napodobování věcí nás vede k poodkrývání souvislostí. Z tohoto úhlu pohledu je kreslení a malování něčím víc než jen bohulibou činností. Jedná se o nástroj poznání a pochopení. A jak že to funguje?

Nejprve se učíme vytvářet obraz toho, co pozorujeme. Trpělivě studujeme strukturu věcí, jejich tvar, objem, perspektivu a snažíme se je co nejvěrněji zachytit. Později nám ale prosté “kopírování” nestačí a my zatoužíme začít realitu přetvářet tak, jak to odpovídá našemu tvůrčímu záměru. V té chvíli se z nás stávají skutečně kreativní osobnosti... 

Napodobování reality tedy není smyslem kreslení a malování, i když to u něj vše většinou začíná. Smyslem je začít psát svůj vlastní příběh coby výtvarníka a naučit se předávat svým kresbám, malbám, návrhům apod. něco ze svého jedinečného vidění světa. 

Nejstarší žáci a absolventi výtvarného oboru jsou lidmi, kteří už to vědí a kteří se vlastního stínu nebojí. Do výtvarky nastoupili proto, aby se dozvěděli něco o sobě a o světě kolem nich, a s tímto odhodláním dochází každý čtvrtek na hodiny studijní kresby a malby, ve kterých se učíme především správně pozorovat a výtvarně myslet – což nebývá vždy zrovna jednoduché. 

Během října a z části i září 2021 jsme se zaměřili na poznávání KOULE (neboli SFÉRY, chcete-li). “Zjistili” jsme, že sféra nemá hranu a je tudíž velice těžké ji postavit nebo vystínovat. Naučili jsme se najít a určit její osu a její umístění v prostoru, což nám v budoucnu pomůže při orientaci v lidském obličeji, při tzv. tříčtvrtečním natočení hlavy apod. Poznali jsme “poledníky”, prostřednictvím kterých jsme lépe pochopili strukturu “koule ve službách přírody” – tedy koule, která tvoří základ přírodnin jako je mandarinka či dýně.

S halloweenskou dýní jsme si dále hráli a otáčeli ji na papíře tak, aby byla nahlížena z nadhledu, podhledu, tříčtvrtečního pohledu i zrcadlově převráceně. Přitom jsme si rovněž vyzkoušeli tvorbu jednoduchých charakterových postav, které vycházely z dýně, jež měla být komická či tragická nebo legrační či standardně – strašidelná…

Příběhem koule jsme zkrátka začali psát příběh tohoto školního roku, během kterého bychom se jakožto rodící kreativní osobnosti v Základní umělecké škole rádi posunuli dál. Po poznání prvního prostorového tělesa nás čeká objevování dalších – např. válce, kužele, anuloidu či krychle. Držte nám palce, aby naše snažení nepokazily sezónní nemoci ani nárůst počtu onemocnění Covid-19.

Listopadový koncert

📅 Zveřejněno: 14. 11. 2021 - 17:29
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Podzimní koncert pro rodiče se konal 11. listopadu v divadelním sálu hořické radnice. Viděli jsme pokroky, které žáci učinili i přes nepříznivou formu výuky v loňském školním roce.  

POZITIVNÍ VLIV SBOROVÉHO ZPĚVU NA ROZVOJ OSOBNOSTI

📅 Zveřejněno: 05. 11. 2021 - 13:34
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Zpěv v pěveckém sboru podporuje a rozvíjí hudebnost a veškeré klíčové kompetence, především kompetenci komunikativní, sociální a personální. Zpěvákům rozvíjí pozornost především reakcí na notový zápis, gesta sbormistra i na ostatní hlasy. Sboroví zpěváci se při práci v kolektivu učí týmové práci, toleranci, odpovědnosti vůči druhým, trpělivosti a pracovní disciplíně. Důležitým přínosem sborového zpěvu je i velké množství příležitostí pro navazování interpersonálních vztahů.
Výzkumy potvrzují bohatší sociální kontakty v rámci sociálně psychologického klimatu ve sboru na rozdíl od běžného třídního kolektivu. V rámci výzkumu bylo zjištěno, že v subjektivně složitém období, kterým je raná adolescence, přispívá účast na sborovém zpívání k pozitivnímu sebehodnocení jedince. Dětští sboristé vykazují lepší hodnocení vlastních schopností a dovednosti, emoční stabilitu, optimismus a akceptaci druhých. Tyto charakteristiky mají zákonitě příznivý dopad na interpersonální vztahy. Přínos sborového zpěvu na celkovou tělesnou kondici a zdraví jedince je podložen řadou výzkumů. Při zpěvu se vyplavují endorfiny (podobně jako při sportu) a snižuje se hladina kortizolu, což je symptom snižování stresu. Zároveň je zpěv prevencí proti některým plicním onemocněním, blahodárně ovlivňuje řadu tělesných pochodů, zejména okysličování krve prohloubeným a pravidelným dýcháním. Podporuje a zvyšuje fyzickou kondici a má příznivý dopad na posílení imunitního systému. Lékaři potvrzují, že správný vztah mezi dechovou frekvencí a tepovou variabilitou hudby a srdečního rytmu má uklidňující vliv na naše tělo i duši. Vedle rozvoje kreativity se rozvíjí prostřednictvím hudby především mozek. Při zpěvu dochází k propojení několika center mozku, zvyšuje se citlivost sluchového analyzátoru, který se propojuje s centrem řeči a inervací hlasivek koordinuje výšku výsledného tónu.
Na rozdíl od sólového zpěvu probíhají tyto procesy při vícehlasém zpěvu daleko intenzivněji.
Text zpracovali, podporují ho:
Mgr. Jiří Skopal, Ph.D., Pedagogická fakulta UHK; PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D., Pedagogická fakulta UHK; doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., děkan Pedagogické fakulty UHK; MgA. a Mgr. Marek Valášek, Ph.D., Pedagogická fakulta UK; MgA. Gabriel Rovňák ml., Ph.D., Katedra kompozice, dirigování a operní režie JAMU; Mgr. Daniela Střílková, Ph.D. Pedagogická fakulta OU; PhDr. Luboš Hána, Ph.D., Pedagogická fakulta UJEP; Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS; Mgr. Barbora Hanslianová, odborná pracovnice pro sborový zpěv NIPOS-ARTAMA; Mgr. Zuzana Jandová, odborná pracovnice pro sborový zpěv NIPOS-ARTAMA; PhDr. Milan Motl, Ph.D., Asociace učitelů hudební výchovy
Ruud, Even. Sborový zpěv prospívá zdraví. Zpravodaj PSPU. 2006. (73), 1-2. Zkrácený přetisk se svolením Norges Korforbund (Europa Cantat Magazin 1/06), přeložil Antonín Kříž, 2006.
Láznovská, Lenka a kol. Dítě a umění. Praha: NIPOS, 2007.
Vondroušová, Jindra. Členství v dětském pěveckém sboru jako socializační činitel. Praha, 2013. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy.

Stromořadí - sloupořadí

📅 Zveřejněno: 02. 11. 2021 - 21:15
✒️ Napsal/a: Růžena Bičišťová

Na začátku školního roku bylo venku dost pěkně, proto nás to s žákyněmi pátého ročníku lákalo ven. Jelikož nás tento školní rok čeká kultura Starověkého Řecka, malovaly jsme stromořadí jako sloupořadí. Sloupy v řeckých chrámech byly původně barevné, některé kmeny stromů jsme proto také obarvily tentokrát krepovými papíry.